ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺮاﺷﮑﺎري، ﺟﻮش و ﺑﺮش و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت واﺑﺴﺘﻪ

نمایشگاه کالاهای ایرانی در بصره عراق

همایش فرصت ها و راه کارهای توسعه صادرات به جنوب عراق

یازدهم اسفند ماه ۱۴۰۰ - ساعت ۱۰ صبح

همایش تامین مالی صادرات با تاکید بر قراردادهای تجاری هوشمند

نهم اسفند ماه ۱۴۰۰ - ساعت ۱۰ صبح

همایش صادرات به عراق

آدرس:

تهران، تهران پارس، خیابان توحید کوچه 19 شرقی پلاک 16

تلفن: 77046026 - فکس: 77046076

info@aryanevent.com